JJM P38 PRAGA V3S ROZEMTADLO MRVY

PRAGA V3S ROZEMTADLO MRVY

Paper model scale 1:100